Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Radio Frequency Identification (RFID)

02 Απρ 2021

Απόφαση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Radio Frequency Identification (RFID), για την εκτέλεση της πράξης: «To Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο (CULTUREID)» με κωδ. Πράξης/MIS 5072497, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αποφασίζει:

  1. Τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά επί τη βάσει της τιμής για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην προμήθεια «Προμήθεια Εξοπλισμού Radio Frequency Identification (RFID)», σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της υπηρεσίας, στο πλαίσιο της πράξης «Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο (CULTUREID)» με κωδικό ΟΠΣ 5072497, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,  επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» εκτιμώμενου συνολικού κόστους 36.290,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  2. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο (CULTUREID)» με ενάριθμο Κωδικό Πράξης 2019ΣΕ11410003 της ΣΑΕ 1141 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
  3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέχρι την 22-04-2021 και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα). Οι προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23-04-2021. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
  4. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://www.diaygeia.gov.gr), στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ (http://www.culture.gr) και στον διαδικτυακό κόμβο του ΑΜΘ (https://www.amth.gr) ενώ η αναλυτική διακήρυξη αυτής θα αναρτηθεί α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr, β) στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http:/diavgeia.gov.gr), γ) στον διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ. (http://www.culture.gr) και δ) στον  διαδικτυακό κόμβο του ΑΜΘ (https://www.amth.gr).