Πληροφορίες για Ερευνητές

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αποσκοπώντας, μεταξύ άλλων, στην προώθηση και εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας, είναι ανοιχτό σε όλους όσοι επιθυμούν να μελετήσουν αρχαιολογικό υλικό, το οποίο ανήκει στις συλλογές του ή φυλάσσεται στις αποθήκες του.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ήδη χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο/η ερευνητή/τρια σχετική άδεια μελέτης, σχεδίασης, φωτογράφησης ή δημοσίευσης των προς μελέτη αρχαίων αντικειμένων.

Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι/ες ερευνητές/τριες και φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΑΜΘ (ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αίτηση για άδεια πρόσβασης στο υλικό που επιθυμούν να μελετήσουν, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • αναφορά στο ακριβές περιεχόμενο της εργασίας τους στο ΑΜΘ, π.χ. μελέτη, σχεδίαση, φωτογράφηση, δειγματοληψία, ανάλυση κ.ο.κ.
  • το είδος και τον αριθμό ευρετηρίου των προς μελέτη αρχαίων αντικειμένων 
  • ενδεικτικές βιβλιογραφικές παραπομπές, σε περίπτωση που τα αντικείμενα είναι ήδη δημοσιευμένα
  • μία τουλάχιστον φωτογραφία των αρχαίων ευρημάτων
  • το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να επισκεφτούν το ΑΜΘ για τη μελέτη τους
  • συνημμένο φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας μελέτης, σχεδίασης, φωτογράφησης ή δημοσίευσης που έχει χορηγηθεί στον/ην ενδιαφερόμενο/η ερευνητή/τρια για το συγκεκριμένο υλικό.