(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2022

14 Απρ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2022

H προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την 28/3/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει την 7/4/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ.