Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού του έργου ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ»

25 Μαΐου 2020

Διακήρυξη 01/2020 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού του έργου ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ» που είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-1010 με κωδικό MIS 5026708.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με συνολικό προϋπολογισμό 409.677,42€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων με σκοπό την υλοποίηση μιας εφαρμογής ψηφιακού ξεναγού, τη διασύνδεση με ζεύγος οπτικών ινών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου δικτυακού και άλλου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Κριτήριο ανάθεσης για το πρώτο τμήμα του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (σταθμισμένα κριτήρια), ενώ για το δεύτερο και τρίτο τμήμα η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του έργου «ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ» (με κωδικό MIS 5026708), το οποίο είναι ενταγμένο στο  Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014 -2020» (Ε.Σ.Π.Α.2014 - 2020) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα συνημμένα αρχεία: περίληψη και τεύχος Διακήρυξης 01/2020.

Διάστημα υποβολής προσφορών: 25/05/2020 – 07/07/2020
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Αρμόδιες Υπηρεσίες: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.