Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

09 Οκτ 2020

Απόφαση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού, για την εκτέλεση της πράξης: «Η Θεσσαλονίκη της εποχής του Γαλέριου: αναβιώνοντας μια λαμπρή ιστορική περίοδο της πόλης, με οδηγούς τη διεπιστημονική έρευνα και τις τεχνολογίες αιχμής», ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

  1. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αποφασίζει τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά επί τη βάσει της τιμής για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης «Η Θεσσαλονίκη της εποχής του Γαλέριου: αναβιώνοντας μια λαμπρή ιστορική περίοδο της πόλης, με οδηγούς τη διεπιστημονική έρευνα και τις τεχνολογίες αιχμής» με κωδικό ΟΠΣ 5056315, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» εκτιμώμενου συνολικού κόστους 25.129,04€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  2. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Η Θεσσαλονίκη της εποχής του Γαλέριου: αναβιώνοντας μια λαμπρή ιστορική περίοδο της πόλης, με οδηγούς τη διεπιστημονική έρευνα και τις  τεχνολογίες αιχμής» με ενάριθμο Κωδικό Πράξης 2019ΣΕ11410005 της ΣΑΕ 1141 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
  3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέχρι την 22-10-2020 και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα). Οι προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23-10-2020. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
  4. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://www.diaygeia.gov.gr), στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ (http://www.culture.gr) και στον διαδικτυακό κόμβο του ΑΜΘ (http://www.amth.gr) ενώ η αναλυτική διακήρυξη αυτής θα αναρτηθεί α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr, β) στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http:/diavgeia.gov.gr), γ) στον διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ. (http://www.culture.gr) και δ) στον διαδικτυακό κόμβο του ΑΜΘ (http://www.amth.gr).