Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

14 Ιουν 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για τις ανάγκες υλοποίησης των εργασιών με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες

  • ΤΜΗΜΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ (CPV: 45261420-4, 26.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  • ΤΜΗΜΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ (CPV: 45324000-4, 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  • ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ (CPV: 45442100-8, 14.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.06.2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 25.06.2018