Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ1/2024

25 Απρ 2024

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ (7 μηνών) ΣΟΧ 1/2024

Ανάρτηση της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 ανακοίνωσης με αριθμ. πρωτ. 906/11-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΛΣ46ΝΛΨΡ-Υ7Ξ) για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διαφόρων ειδικοτήτων [μαζί με το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021, το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-04-2023» και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων]. 

Επίσης, αναρτάται και το έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ για την υποβολή των αιτήσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας: 

από 26/04/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ. έως και 08/05/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ..