Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας είναι αρμόδιο για:

  1. τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.
  2. τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου, καθώς και ειδικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των Η/Μ εγκαταστάσεων αλλά και των εκθεσιακών αναγκών του Μουσείου.
  3. την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου (μονίμων και περιοδικών), καθώς και την εκπόνηση των σχετικών μουσειογραφικών μελετών σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.
  4. τη μέριμνα ή και σύνταξη μελετών για την ωρίμανση έργων υπό ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
  5. τη φροντίδα για την καθαριότητα και ευταξία του Μουσείου.

Προϊστάμενος Τμήματος: Αριστείδης Μυτάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός

Οι Άνθρωποι του Τμήματος