Τμήμα Συλλογών Λίθινων, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών

Το Τμήμα Συλλογών Λίθινων, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών έχει ως κύριο έργο την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των αντικειμένων του Μουσείου που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και χρονολογούνται από την προϊστορική έως την υστερορωμαϊκή περίοδο.

Αποσκοπώντας, ταυτόχρονα, στην ανάδειξη, προβολή και γνωστοποίησή τους στο επιστημονικό αλλά και ευρύτερο κοινό, συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα του Μουσείου στη διοργάνωση εκθέσεων (στο εσωτερικό και εξωτερικό), ημερίδων και σεμιναρίων, καθώς και στην έκδοση των σχετικών καταλόγων και πρακτικών. Τέλος, είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση όλων των εξωτερικών ερευνητών που ασχολούνται με την επιστημονική μελέτη αντικειμένων από τις συγκεκριμένες Συλλογές του Μουσείου.

Προϊσταμένη Τμήματος: Δρ. Γκαλινίκη Στυλιάνα, Αρχαιολόγος

Συλλογές Λιθίνων, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών

Οι Άνθρωποι του Τμήματος