Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:

  1. τη διεκπεραίωση του συνόλου των διοικητικών θεμάτων και τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων.
  2. τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
  3. την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του.
  4. τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στο Μουσείο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
  5. τη διενέργεια πάσης φύσεως συμβάσεων, προμηθειών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών στο πεδίο αρμοδιότητάς του.

Προϊστάμενος Τμήματος: Λιόλιος Θωμάς, Οικονομολόγος

Οι Άνθρωποι του Τμήματος