Κώστας Σπυρόπουλος. Ζωγραφική

 Κώστας Σπυρόπουλος. Ζωγραφική.

Archaeological Museum of Thessaloniki 12/12/2014 – 12/3/2015

introductory texts by Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Γιώργος Κατσάγγελος, Κ.Β. Σπυρόπουλος

32 pages, 16 x 16 cm., paperback

The book presents the artwork of the visual art exhibition at the A.M.Th. with short introductory texts.