Από τον Πλάτωνα στον Βολταίρο και τον Κοραή: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Διαφωτισμός. Έργα τέχνης από το Λούβρο στη Θεσσαλονίκη / De Platon à Voltaire et Koraïs: La Philosophie greqcue ancienne et les Lumières. Œvres d’art du Musée du Louvre

Από τον Πλάτωνα στον Βολταίρο και τον Κοραή: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Διαφωτισμός

Catalogue of the temporary exhibition, held at the Archaeological Museum of Thessaloniki (October 12, 2012 – January 27, 2013)

Editors: Polyxeni Adam-Veleni, Evangelia Stefani, Katerina Mavromichali

translation Christine Cooreman

Publications of the Archaeological Museum of Thessaloniki, no. 17

©ΥΠΑΙΘΠΑ, Archaeological Museum of Thessaloniki
Thessaloniki 2012
ISBN 978-960-9621-08-03
112 pages, 30 x 24 cm., paperback

The book contains studies on the interaction between ancient Greek philosophy and the French as well as the modern Greek Enlightenment, with a complete catalogue of the exhibits of the temporary exhibition of the A.M.Th.