Πρόσκληση για τη διενέργεια ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ τεύχους Διακήρυξης

08 Jul 2019

Πρόσκληση για τη διενέργεια ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ τεύχους Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ».

Σας ενημερώνουμε ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση, στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με μοναδικό κωδικό: 19DIAB000005269, το τεύχος διακήρυξης για την ανάθεση σύμβασης παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5026708 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» προϋπολογισμού 409.677,42€ χωρίς Φ.Π.Α.. Η Δημόσια Διαβούλευση έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής των οικονομικών φορέων και έχει ως σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί του τεύχους της διακήρυξης. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και την εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο της Διακήρυξης. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Σχόλια: 0