Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

12 Feb 2021

Η Υπηρεσία μας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Θ.), για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2021.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης: 4.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, που επιμερίζεται ως εξής:

Α. Προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας: 1.400,00€.
Β. Προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας: 2.600,00€.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο