Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2021

29 Mar 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info.amth@culture.gr), από 03-04-2021 έως 12-04-2021.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.