ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ

23 Απρ 2019

«ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ» είναι η πρόταση που υπέβαλλε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στην πρόσκληση 088.2c του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η πρόταση, με Kωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5026708 και συνολικό προϋπολογισμό 508.000€, εντάχθηκε στο πρόγραμμα με την απόφαση με αρ. πρωτ. 6501/23.11.2018 (ΑΔΑ: 7ΝΡΝ7ΛΛ-ΛΘΨ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με τη σχεδιαζόμενη δράση, που αφορά στην ανάπτυξη ενός έξυπνου ψηφιακού ξεναγού, πραγματοποιείται άμεση σύνδεση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ). Πρόκειται για την ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής με διαφοροποιημένο περιεχόμενο ανάλογα με τη θέση του χρήστη: α) εκτός των χώρων του ΑΜΘ (περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης ή στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας) ή β) εντός του ΑΜΘ.

Το δεύτερο σκέλος του προγράμματος εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Μουσείου και προβλέπει τη σύνδεση του ΑΜΘ με την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), μέσω δικτύου οπτικών ινών με σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης (IRU) σκοτεινών ινών, η οποία μέσω μιας πλατφόρμας live streaming επιτρέπει τη ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων που συμβαίνουν στο ΑΜΘ. Στόχος του είναι η παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο των πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο ΑΜΘ ώστε να γίνει δυνατή η προβολή και διάχυση της πολυσχιδούς δράσης του Μουσείου σε όλο τον κόσμο.

Για την υλοποίηση των παραπάνω προβλέπεται η προμήθεια σύγχρονου δικτυακού, υπολογιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού.

Η υλοποίηση του έργου θα ανατεθεί σε ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν από διεθνή διαγωνισμό, που θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ).

Φορείς (εικόνα)